Werkgroep vieringen Werkgroep vieringen
De Werkgroep Vieringen heeft tot taak om initiatieven van groepen en commissies t.a.v. vieringen te coördineren en te ondersteunen. De Werkgroep wil de verbondenheid tussen initiatiefnemers vergroten. Bij deze activiteiten gaat het om het zichtbaar maken van de veelkleurigheid in onze gemeente. Ook kan de Werkgroep door de kerkenraad om advies gevraagd worden over o.a. vieringen in 't Kruispunt.

Elke zondagmorgen en op de christelijke feestdagen worden onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad in ons kerkgebouw 't Kruispunt kerkdiensten/vieringen georganiseerd. Naast de 'gewone' diensten zijn er regelmatig bijzondere vieringen die door verschillende werkgroepen worden georganiseerd:
  • Zes maal per jaar vieren we als gemeente het Avondmaal/de Maaltijd van de Heer. Ook kinderen en gasten zijn welkom in de kring of aan de tafel. Als gemeenteleden niet meer in de kerk kunnen komen, kan aan de wijkouderling worden gevraagd de Maaltijd thuis te vieren;
  • Zes maal per jaar (Nieuwjaarsmorgen, Week van gebed voor de Eenheid van de Christenen, Goede Vrijdag, Viering op Paasmorgen, Vredeszondag, Eerste Advent) worden samen met de Katholieke Geloofsgemeenschap Montfoort/Linschoten oecumenische vieringen georganiseerd door de Oecumenische werkgroep Linschoten.
  • Samen met de Hervormde Gemeente Linschoten en de Timotheüsschool wordt  jaarlijks in februari een Scholendienst georganiseerd.
         
  • Ook wordt jaarlijks een viering op Goede Vrijdag voorbereid door de leiding van de Kindernevendienst en de Hervormde Gemeente.
  • Twee maal per jaar, in februari en oktober, worden diensten georganiseerd waaraan wordt meegewerkt door de commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO).
  • Er worden regelmatig Jongeren Vieringen georganiseerd.
  • In september wordt op Startzondag met een openluchtdienst het nieuwe kerkelijke seizoen ingeleid. 
In de wekelijkse vieringen wordt ook met enige regelmaat aandacht besteed aan thema's die worden aangereikt door de PKN. Jaarlijks wordt o.a. aandacht besteed aan Kerk en Israël en het landelijk Kerkelijk Jeugdwerk (JOP).


Voor een viering rondom een bijzondere gebeurtenis, zoals doop, huwelijk en uitvaart kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.

De Werkgroep Vieringen bestaat uit: de preekvoorziener, de muziekcoördinator, de dominee (bij haar/zijn afwezigheid de voorzitter van de kerkenraad) een diaken, een vertegenwoordiger van de werkgroep oecumene en een voorzitter.

De Werkgroep komt zes maal per jaar bij elkaar en bespreekt en coördineert de voorbereiding van de vieringen in de komende periode.   
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Werkgroep Vieringen door een mail te sturen naar werkgroepvieringen@kruispuntlinschoten.nl.

 

terug