de Diaconie de Diaconie
Diaconaat heeft te maken met onze levensstijl, met de manier waarop wij met anderen omgaan en voor anderen zorgen. leder gemeentelid heeft met diaconaat te maken. Het is immers een van de taken van de gemeente.
Termen als diaconie en diaken zijn afgeleid van het Griekse woord diakonos, dat dienaar betekent. Diaconaat heeft met mensen te maken, net als vroeger, maar nu werkt het anders. Het ging in het diaconaat altijd om barmhartigheid, vaak via financiële hulp. Er zijn nieuwe noden en nieuwe 'groepen' mensen die bekneld raken bij gekomen, zoals asielzoekers, daklozen, verslaafden. Nood is dichtbij gekomen, wij kunnen er niet omheen.

Diaconale activiteiten in de kerkelijke gemeente
De diakenen maken deel uit van de kerkenraad. In onze gemeente houden de diakenen zich met de volgende zaken bezig:
 • het helpen van mensen in financiële nood zowel binnen als buiten de gemeente;
 • het bieden van andere soorten hulp bij alledaagse problemen (hand- en spandiensten);
 • het verzorgen en bezorgen van kerstattenties voor hen die daarvoor in aanmerking komen;
 • het organiseren van ouderenmiddagen (zoals spelletjesmiddag /  pannenkoekenmaaltijd / lezing door derden);
 • jaarlijks uitje met een bus naar locatie in Nederland;
 • het aandacht hebben voor ouderen en zieken in de gemeente;
 • 2 koffieochtenden in de zomervakantie, bij voorkeur indien mogelijk in de tuin van ‘t Kruispunt;
 • het regelen van vakantieweken voor hen, die om medische, financiële en/of sociale redenen niet of zeer moeilijk zelfstandig op vakantie kunnen gaan;
 • het verzorgen van autovervoer van en naar de kerk en eventueel ziekenhuisbezoek ;
 • het vervullen van taken in de eredienst;
- inzamelen van de gaven;
- viering van het Heilig Avondmaal;
- voorbedenboek en voorbedentelefoon;
 • de bestemming van de kerkbloemen;
 • diaconietuin, een nieuw initiatief gestart in 2021;
Plaatselijke en regionale activiteiten
Een van de taken van de diaconie is betrokken zijn bij organisaties en instellingen die, veelal vanuit christelijke grondslag, hulp verlenen. Die betrokkenheid wordt uitgedrukt in financiële  bijdragen en/of bestuurlijke participatie.
Zo is de diaconie betrokken bij:
 • het inloophuis 't Centrum in Woerden (JOAC);
 • de Stichting Welzijn Ouderen Montfoort (SWOM);
 • de commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) ZWO is in Linschoten een zelfstandige commissie (Buitenlandse projecten vallen onder commissie ZWO). Er is altijd een diaken lid van de commissie ZWO.
Landelijke activiteiten
Landelijk is de diaconie betroken bij:
 • het financieel steunen van binnenlandse projecten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de diaconie door een mail te sturen naar diaconie@kruispuntlinschoten.nl
 
terug