Veilige kerk Veilige kerk


De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Die veiligheid is echter niet vanzelfsprekend, ook in de kerk komt grensoverschrijdend gedrag voor. Iedereen moet zich veilig voelen binnen de Protestantse Gemeente ’t Kruispunt. De verantwoordelijkheid voor die veiligheid ligt primair bij de kerkenraad, maar daarnaast ook bij ieder individueel lid binnen de gemeente.

Gedragscode
Om die veilige kerk te zijn is er een gedragscode opgesteld waar we in beschrijven hoe we met elkaar om willen gaan. Deze gedragscode is gebaseerd op de gedragscode van ‘In veilige handen’ en de beroepscode en gedragsregels voor Predikanten en Kerkelijk werkers. De gedragscode vindt u op deze pagina.

Vertrouwenspersoon
Tevens heeft de kerkenraad een vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor aan degene die met verhalen, vragen of meldingen bij haar komt, adviseert over eventueel te nemen stappen en ondersteunt de persoon daarbij. Daarnaast vraagt zij in de gemeente, op beleids- en uitvoerend niveau met regelmaat aandacht voor preventie van grensoverschrijdend gedrag en is alert op de uitvoering van het beleid van de kerkenraad op dit terrein. De vertrouwenspersoon voor onze gemeente is Gerda de Groot. Zij is bereikbaar via: vertrouwenspersoon@kruispuntlinschoten.nl


GEDRAGSCODE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE 'T KRUISPUNT TE LINSCHOTEN 
Als gemeente willen we ons gedrag laten aansluiten bij de boodschap van het christelijk geloof. Gedrag dat hierbij past willen wij stimuleren; gedrag dat hiermee strijdig is, willen we tegengaan. In onderstaande gedragsregels, die door de kerkenraad zijn vastgesteld op 21 maart 2024, geven we inhoud aan de aspecten waaraan wij ons verbinden en waarop wij aanspreekbaar zijn.

Veilige omgeving
We werken met elkaar en anderen aan een omgeving en een sfeer waarbinnen iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Zo creëren we een plek waar het goed verblijven en geloven is. Ook als deze gedragscode geen direct en duidelijk antwoord geeft, blijft dit de leidraad voor ons handelen.

Respect
We respecteren elkaar en anderen. We benaderen niemand op een manier die hen in hun geestelijke en lichamelijke waardigheid en integriteit aantast. Dit geldt in het bijzonder voor minderjarigen en andere kwetsbaren. Extra zorgvuldig zijn we bij pastorale en diaconale contacten.

Privacy
We dringen niet verder door in het privéleven van mensen dan functioneel noodzakelijk is. Bovendien zijn we terughoudend met het binnengaan van ruimtes waar mensen zich om privéredenen bevinden. Dat geldt zowel in onze eigen gebouw als elders – bij kerkleden thuis.

Geheimhouding
We gaan zorgvuldig om met de gegevens die we van elkaar en anderen ontvangen. We houden geheim wat ons in vertrouwelijkheid is meegedeeld en overleggen hierover alleen als de betrokkene daar geen bezwaar tegen heeft. Als geheimhouding schadelijk of gevaarlijk is voor betrokkene of anderen, of als de wet anders eist, vervalt deze regel.

Lichamelijke integriteit
We raken elkaar en anderen niet aan op een manier waarvan je kunt verwachten dat die seksuele of erotische gevoelens kan oproepen. Ook in ons taalgebruik vermijden we dit. We spreken af dat alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen een meerderjarige vrijwilliger en minderjarigen tot 18 jaar onder geen beding geoorloofd zijn.

Persoonlijke integriteit
We respecteren de rechten die ieder mens heeft vanuit wetgeving of geloof. We vermijden elk gedrag (verbaal en non-verbaal) dat bij anderen gevoelens oproept van agressie, geweld, discriminatie, pesten of buitensluiting.

Geld en bezittingen
We vermijden elke vorm van belangenverstrengeling, in het bijzonder op financieel terrein. Met giften gaan we zorgvuldig om, zowel bij het aannemen als doorgeven. Grote giften weigeren we of bespreken we met de kerkenraad voordat we ze aannemen. We gaan eerlijk en integer om met de eigendommen die niet van onszelf zijn, maar van een ander of van de kerk als organisatie.

Onderlinge zorg
We zetten ons in om elkaar en anderen te beschermen tegen elke vorm van ongewenst gedrag. We spreken elkaar daar actief op aan. Bij ongewenst gedrag of als we twijfelen over gedrag van onszelf of een ander, zoeken we contact met de vertrouwenspersoon. Dat doen we ook bij gedrag waarvan we zeker weten dat het strijdig is met deze gedragscode.

terug