De Kerkenraad De Kerkenraad
De kerkenraad vormt het bestuur van de plaatselijke gemeente. De leden worden gekozen voor een periode van vier jaar, zodanig dat per jaar een deel van de kerkenraad aftreedt. Alle belijdende leden van de kerk hebben actief en passief stemrecht. Naast de gekozen leden is de predikant, uit hoofde van zijn/haar functie, lid van de kerkenraad.

De kerkenraad bestaat uit: de predikant, een preses (voorzitter), een scriba (secretaris) en een  aantal ouderlingen en diakenen. Vier ouderlingen hebben een speciale taak. Twee zijn jeugdouderling, een is ouderling Communicatie en de vierde is ouderling Ontmoeting en Inspiratie. Daarnaast maken twee ouderlingen deel uit van het College van Kerkrentmeesters dat verantwoordelijk is voor de financiën van de gemeente.

Naast hun normale functie hebben de meeste kerkenraadsleden een aantal taken, zoals afvaardiging naar een van de commissies en optreden als tweede preses. Uit de kerkenraad wordt een dagelijks bestuur samengesteld, het moderamen, dat bestaat uit de predikant, de preses, de scriba, een ouderling, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken. Het moderamen stelt de agenda voor de kerkenraadsvergaderingen samen en bereidt de agendapunten voor.De kerkenraad is als bestuur verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de gemeente, zowel in geestelijk/pastoraal- als in materieel/diaconaal opzicht. Om deze taken naar behoren te kunnen vervullen, is het nodig om een goed contact met de gemeenteleden te onderhouden. Dit is het werk van de wijkouderlingen en wijkdiakenen die, samen met de wijkcontactpersonen, de gemeente bijeen brengen en bijeen houden.

De kerkenraad is ook verantwoordelijk voor het goed en ordelijk verlopen van de kerkdienst. De ouderling van dienst draagt, door middel van een handdruk of een hoofdknik, de leiding over aan de voorganger en neemt deze door de handdruk of de hoofdknik aan het einde van de dienst weer terug. In beginsel is de ouderling van dienst te allen tijde gerechtigd die leiding weer terug te nemen, indien de goede orde in het gedrang mocht komen.

De wijkraad
De gemeente heeft wijkraden die elk bestaan uit de wijkouderling, de diaken van die wijk en enkele contactpersonen. Elke wijkraad vergadert eenmaal per jaar. 

Een contactpersoon is iemand uit de gemeente die zich in een bepaalde wijk inzet om bij bijzondere gebeurtenissen, of zomaar, gemeenteleden te bezoeken als teken van meeleven met elkaar. De bloemen uit de wekelijkse eredienst worden door de contactpersonen bij gemeenteleden thuis gebracht en dat geldt ook voor de kerstattenties. 

Het scribaat
Ook het scribaat is éen van de functies binnen de kerkenraad. Deze is vergelijkbaar met, bijvoorbeeld bij een vereniging, het secretariaat.

De belangrijkste taken van een scriba zijn:
  • Het in samenwerking met de preses opstellen van de agenda voor het moderamen en de kerkenraad
  • Het notuleren van vergaderingen van moderamen en kerkenraad;
  • Het bewaken van de uitvoering van kerkenraadsbesluiten;
  • Het verslagleggen van werkzaamheden en besluiten van de kerkenraad in Lev;
  • Het bewaken van de voortgang van het jaarlijkse werkplan en het tijdig in gang zetten van activiteiten zoals gemeenteavonden en de werving van nieuwe ambtsdragers;
  • Het fungeren als postadres van de kerk en kerkenraad en ervoor zorgen dat ingekomen stukken door de juiste mensen behandeld worden (meestal de kerkenraad);
  • Het verzorgen van de interne en externe correspondentie.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de scriba, Erna den Hartogh door een mail te sturen naar scriba@kruispuntlinschoten.nl.

Aan het begin van het seizoen ontvangen de gemeenteleden via de e-mail een lijst met actuele gegevens.

Volgens de kerkorde (de door de generale synode opgestelde gedragsregels) kan de kerkenraad van elke PKN-gemeente ondersteund worden door een aantal commissies.

In 2023 bestaat de kerkenraad uit de volgende personen:

Predikant: Ds. Laurien Hoogerwerf 
Voorzitter: Henriëtte Bertels
Scriba: Erna den Hartog
Coördinator Pastoraat: Gerda van Vliet
Ouderling/kerkrentmeester: Niels van Amstel
Ouderling/kerkrentmeester: Bert van der Meulen 
Wijkouderling: Anneke Kiers
Wijkouderling: Jan Kooij
Jeugdouderling: Jennefien van Keulen
Jeugdouderling: Jantine van der Berg
Ouderling Inspiratie: Leo de Vos
Ouderling Communicatie: Eleonora Kikkert
Diaken: Alie Leeuwestein
Diaken: Arie Verkaik
Diaken: Carola Hampel
Diaken: Ingrid den Hartogh
Diaken: Henk Kikkert
 
terug