De Kerkenraad De Kerkenraad
De kerkenraad vormt het bestuur van de plaatselijke gemeente. De leden worden gekozen voor een periode van vier jaar, zodanig dat per jaar een deel van de kerkenraad aftreedt. Alle belijdende leden van de kerk hebben actief en passief stemrecht. Naast de gekozen leden is de predikant, uit hoofde van zijn/haar functie, lid van de kerkenraad.

Samenstelling kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit: de predikant, een preses (voorzitter), een scriba (secretaris) en een aantal ouderlingen en diakenen. Vier ouderlingen hebben een speciale taak. Twee zijn jeugdouderling, één is ouderling Communicatie en de vierde is ouderling Inspiratie en Ontmoeting. Daarnaast maken twee ouderlingen deel uit van het College van Kerkrentmeesters dat verantwoordelijk is voor de financiën van de gemeente.
Naast hun normale functie hebben de meeste kerkenraadsleden een aantal taken, zoals afvaardiging naar een van de commissies en optreden als tweede preses. Uit de kerkenraad wordt een dagelijks bestuur samengesteld, het moderamen, dat bestaat uit de predikant, de preses, de scriba, een ouderling, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken. Het moderamen stelt de agenda voor de kerkenraadsvergaderingen samen en bereidt de agendapunten voor.

Werkzaamheden van de kerkenraad
De kerkenraad is als bestuur verantwoordelijk
voor de gang van zaken binnen de gemeente, zowel in geestelijk/pastoraal- als in materieel/diaconaal opzicht. Om deze taken naar behoren te kunnen vervullen, is het nodig om een goed contact met de gemeenteleden te onderhouden. Dit is het werk van de wijkouderlingen en wijkdiakenen die, samen met de wijkcontactpersonen, de gemeente bijeen brengen en bijeen houden.

De kerkenraad is ook verantwoordelijk voor het goed en ordelijk verlopen van de kerkdienst. De ouderling van dienst draagt, door middel van een handdruk of een hoofdknik, de leiding over aan de voorganger en neemt deze door de handdruk of de hoofdknik aan het einde van de dienst weer terug. In beginsel is de ouderling van dienst te allen tijde gerechtigd die leiding weer terug te nemen, indien de goede orde in het gedrang mocht komen.

Samenstelling Kerkenraad 2024

 
Laurien Hoogerwerf predikant
Henriëtte Bertels voorzitter kerkenraad
Erna den Hartogh scriba
Gerda van Vliet coördinator pastoraat
Jan Kooij wijkouderling
Gijs Stigter  wijkouderling (per 1/9/24)
Anneke Kiers wijkouderling
Leo de Vos ouderling inspiratie
Eleonora Kikkert ouderling communicatie
Remy van Keulen ouderling eredienst (per 1/9/24)
Bert van der Meulen  voorzitter College van Kerkrentmeesters
Niels van Amstel secretaris College van Kerkrentmeesters
Jantine van der Berg jeugdouderling
Jennefien van Keulen  jeugdouderling
Alie Leeuwestein diaken
Ronald van Hardeveld diaken
Carola van ’t Hart diaken
Ingrid den hartogh diaken
Henk Kikkert diaken


De wijkraad
De gemeente heeft wijkraden die elk bestaan uit de wijkouderling, de diaken van die wijk en enkele contactpersonen. Elke wijkraad vergadert eenmaal per jaar. 

Een contactpersoon is iemand uit de gemeente die zich in een bepaalde wijk inzet om bij bijzondere gebeurtenissen, of zomaar, gemeenteleden te bezoeken als teken van meeleven met elkaar. De bloemen uit de wekelijkse eredienst worden door de contactpersonen bij gemeenteleden thuis gebracht en dat geldt ook voor de kerstattenties. 

Volgens de kerkorde (de door de generale synode opgestelde gedragsregels) kan de kerkenraad van elke PKN-gemeente ondersteund worden door een aantal commissies.

Het scribaat
Ook het scribaat is éen van de functies binnen de kerkenraad. Deze is vergelijkbaar met, bijvoorbeeld bij een vereniging, het secretariaat.

De belangrijkste taken van een scriba zijn:
  • Het in samenwerking met de preses opstellen van de agenda voor het moderamen en de kerkenraad;
  • Het notuleren van vergaderingen van moderamen en kerkenraad;
  • Het bewaken van de uitvoering van kerkenraadsbesluiten;
  • Het verslagleggen van werkzaamheden en besluiten van de kerkenraad in Lev;
  • Het bewaken van de voortgang van het jaarlijkse werkplan en het tijdig in gang zetten van activiteiten zoals gemeenteavonden en de werving van nieuwe ambtsdragers;
  • Het fungeren als postadres van de kerk en kerkenraad en ervoor zorgen dat ingekomen stukken door de juiste mensen behandeld worden (meestal de kerkenraad);
  • Het verzorgen van de interne en externe correspondentie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de scriba, Erna den Hartogh door een mail te sturen naar scriba@kruispuntlinschoten.nl.
 
terug