De Diaconie De Diaconie
Diaconaat heeft te maken met de levensstijl van de gemeente, de manier waarop wij met anderen omgaan en voor anderen willen zorgen. leder gemeentelid heeft dan ook met diaconaat te maken. Het is een van de kerntaken van de gemeente.
Termen als diaconie en diaken zijn afgeleid van het Griekse woord diakonos, dat dienaar betekent. Diaconaat ging vanouds om barmhartigheid, de zorg voor de armen. Maar nu zijn nieuwe noden en nieuwe 'groepen' mensen die bekneld raken in de samenleving bijgekomen, zoals asielzoekers, daklozen, verslaafden. Nood is dichtbij gekomen, wij kunnen er niet omheen.

Diaconale activiteiten in de kerkelijke gemeente
De diakenen maken deel uit van de kerkenraad. In onze gemeente houden de diakenen zich met de volgende zaken bezig:
 • hulp aan mensen in financiële nood zowel binnen als buiten de gemeente;
 • andere soorten hulp bij alledaagse problemen (hand- en spandiensten);
 • het verzorgen en bezorgen van kerstattenties voor hen die daarvoor in aanmerking komen;
 • gerichte aandacht voor ouderen en zieken in de gemeente;
 • De activiteiten voor de JVV (Jongeren van vroeger), zoals het bezoeken van musea of een lezing, of een spelletjesmiddag of samen pannekoeken eten.
    
 
 
 • twee koffieochtenden in de  zomervakantie, bij voorkeur in de tuin van ‘t Kruispunt;
 • twee koffieochtenden in de winter (een nieuw initiatief gestart in winter 2023);
 • het regelen van vakantieweken voor hen, die om medische, financiële en/of sociale redenen  niet of zeer moeilijk zelfstandig op vakantie kunnen gaan;
 • het verzorgen van autovervoer van en naar de kerk en eventueel ziekenhuisbezoek ;
 • het vervullen van taken in de eredienst;
- inzamelen van de gaven;
- viering
van het Heilig Avondmaal;
- voorbedenboek en voorbedentelefoon;
 • de bestemming van de kerkbloemen;
 • de diaconietuin, een nieuw initiatief gestart in 2021;
Plaatselijke en regionale activiteiten
Een van de taken van de diaconie is het betrokken zijn bij organisaties en instellingen die, veelal op christelijke grondslag, hulp verlenen. Die betrokkenheid wordt uitgedrukt in financiële bijdragen en/of bestuurlijke participatie.
Zo is de diaconie betrokken bij:
 • het inloophuis 't Centrum in Woerden (JOAC);
 • de Stichting Welzijn Ouderen Montfoort (SWOM);
 • stichting SchuldHulpMaatje Montfoort-Linschoten;
 • de commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) ZWO is in Linschoten een zelfstandige commissie (Buitenlandse projecten vallen onder commissie ZWO). Er is altijd een diaken lid van de commissie ZWO.
Landelijke activiteiten
Landelijk is de diaconie betrokken bij:
 • het financieel steunen van binnenlandse projecten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de diaconie door een mail te sturen naar diaconie@kruispuntlinschoten.nl

De diaconieleden zijn:
Arie Verkaik, voorzitter
Alie Leeuwestein
Carola van Hampel                                                                       
Ingrid den Hartogh
Henk Kikkert
terug