Redactiestatuut Lev Redactiestatuut Lev
1. Uitgever
Lev is een uitgave van de Protestantse Gemeente te Linschoten.

2. Doelstelling
Het doel van het blad is het versterken van de onderlinge verbondenheid in de gemeente. Dat gebeurt door het geven van:
  • Informatie vanuit kerkenraad en commissies over wat er speelt
  • Informatie van buiten de gemeente over landelijke en oecumenische ontwikkelingen
  • Aandacht voor zaken van persoonlijke en pastorale aard
  • Toerusting door verdiepende artikelen
3. Doelgroep
Lev richt zich op alle gemeenteleden en belangstellenden. Lev wordt samengesteld en geschreven met het streven om het voor iedereen een aantrekkelijk en leesbaar blad te maken.

4. Inhoud
De inhoud van Lev kenmerkt zich door een overdenking, berichten van de kerkenraad, een interview, overzicht van kerkdiensten en verschillende roosters. Per uitgave bepaalt de redactie of/welke keuzepagina’s van kerkmagaZIN worden gebruikt om de inhoud van het blad aan te vullen.
Lev neemt onder verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters advertenties op, waarbij ernaar gestreefd wordt het blad kostendekkend te maken.

5. Redactie
De redactie bestaat uit een hoofdredacteur en redactieleden. De redactie benoemt zelf haar leden en de eindredacteur uit de gemeenteleden. Ze wordt in haar werk ondersteund door de contactpersonen van werkgroepen en commissies.
De kerkenraad stelt één van haar leden als contactpersoon met de redactie aan. De eindredacteur komt daarvoor niet in aanmerking. Deze contactpersoon stelt zich op de hoogte van de visie, de instelling en werkwijze van de redactieleden  en fungeert als intermediair tussen de redactie en de kerkenraad. 

6. Werkwijze
De redactie komt eens per twee maanden samen om de inhoud en vorm van de nieuwe Lev te bespreken. Ze heeft de vrijheid om ingekomen artikelen in te korten, te redigeren of niet te plaatsen.
De opmaak gebeurt in de online portal van kerkmagaZIN. Desgewenst plaatsen de contactpersonen zelf hun bijdrage op de aan hen toegewezen pagina’s via de online portal. De redactie heeft de vrijheid om de opmaak van de pagina’s achteraf te wijzigen.

7. Verantwoording
Ten minste een maal per jaar, of zoveel vaker dan het kerkbestuur of de redactie dat wensen, wordt in een gezamenlijke vergadering van bestuur en redactie het kerkblad op inhoud en andere aspecten geëvalueerd. De redactie kan achteraf ter verantwoording worden geroepen door de kerkenraad, waarbij toetsing plaats vindt op basis van dit redactiestatuut. Bij verschil van mening tussen redactie en derden beslist de kerkenraad.

8. Verschijning en exploitatie
Lev verschijnt eens per twee maanden. Via een unieke link kan een editie van Lev online bekeken worden. Tevens worden er ongeveer 200 stuks gedrukt en verspreid onder de gemeenteleden via vrijwilligers.
Via de kerkwebsite www.kruispuntlinschoten.nl is Lev ook te bekijken. De meest recente versie staat op het openbare gedeelte van de site. Het archief is te vinden op het besloten gedeelte van de site. Tevens zijn hier de mutaties van het kerkledenbestand te vinden.

9. Privacy
Voor het plaatsen van foto’s en/of adresgegevens van personen in het blad wordt vooraf schriftelijk toestemming gevraagd aan de betreffende personen.
Voor klachten of vragen omtrent de privacy (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) kan contact opgenomen worden met de redactie via het mailadres redactie @kruispuntlinschoten.nl

10. Wijzigen statuut
De redactie beoordeelt jaarlijks of het redactiestatuut nog voldoet aan haar doelstelling en werkwijze en stelt zo nodig toevoegingen en wijzigingen voor. Dit statuut kan in nauw overleg met de redactie ook door de kerkenraad worden gewijzigd.

11. Publicatie statuut
Dit statuut is voor alle gemeenteleden ter inzage en zal worden gepubliceerd op de website van de Protestantse Gemeente te Linschoten.

Vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad op 24-10-2018

Voorzitter                Scriba

A. den Hartogh        I. Hoogendoorn

De getekende versie is hier te downloaden.
terug