De Penningmeester De Penningmeester
Het dagelijks beheer van de financiën berust bij de penningmeester, bijgestaan door de boekhouder. De penningmeester is lid van het College van Kerkrentmeesters en wordt door de kerkenraad benoemd voor een periode van vier jaar en is daarna herkiesbaar. 

Taken van de penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle betalingen en ziet er op toe dat de gemeente aan haar financiële verplichtingen voldoet. Tevens draagt hij zorg voor het registreren van alle inkomsten. Maandelijks voorziet de penningmeester de boekhouder van een overzicht van de in de afgelopen maand gepasseerde financiële mutaties, zodat deze de mutaties kan invoeren in het boekhoudsysteem. De penningmeester adviseert in het College van Kerkrentmeesters, en desgevraagd in het moderamen dan wel de kerkenraad over het financieel beleid.

Vaste Vrijwillige Bijdragen
Het overgrote deel van de inkomsten bestaat uit de Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB). Elk jaar wordt deelgenomen aan de actie Kerkbalans, om zo de hoogte van de VVB aan te passen aan het uitgavenniveau. De meeste gemeenteleden doen hieraan mee. Alleen de penningmeester en de boekhouder nemen kennis van deze bijdragen waardoor een zo groot mogelijke geheimhouding wordt verzekerd.Begroting
De uitgaven worden door de penningmeester beoordeeld aan de hand van de vastgestelde begroting. Na afloop van het jaar wordt de jaarrekening opgemaakt en gecontroleerd door de kascontrolecommissie. De jaarrekening wordt, na vaststelling door de kerkenraad, gepresenteerd op de gemeenteavond.
Jaarlijks wordt een begroting van inkomsten en uitgaven opgesteld door de penningmeester in samenspraak met de ouderling-kerkrentmeesters. Deze wordt doorgesproken met de kerkenraad en op de gemeenteavond vastgesteld. De begroting dient als kader voor het verantwoorde beheer van de financiën.
Zowel de begroting als de jaarrekening dient jaarlijks ingevoerd te worden in het landelijke systeem van de PKN, genaamd FRIS. Nadat de jaarrekening, dan wel de begroting door de kerkenraad zijn en aan de gemeente zijn gepresenteerd worden deze ter goedkeuring voorgelegd aan het CCBB van de PKN (Classicaal College Beheer Bestuurszaken). Zij vellen jaarlijks een oordeel over de begroting en de jaarrekening. De penningmeester is vanuit de gemeente de contactpersoon naar het CCBB en verzorgt de tijdige en correcte aanlevering van de cijfers.
Tevens dient de penningmeester er zorg voor te dragen dat de jaarrekening/begroting op de website van de kerk worden gepresenteerd in het kader van de ANBI-registratie, waardoor kerken en kerkgemeenten belastingtechnisch als goede doelen mogen worden bestempeld.

Collecten
Een andere inkomstenbron zijn de wekelijkse collecten in de kerk. Er zijn daartoe bij de penningmeester collectebonnen te bestellen door een bedrag over te maken op het bankrekeningnummer van de kerk. (Zie voor meer informatie onder kopje Financiën). De betaalde bedragen voor collectebonnen zijn fiscaal aftrekbaar.Naast collectebonnen is het ook mogelijk om digitaal geld over te maken t.b.v. de collectes door middel van Givt of via de Kerkapp van 't Kruispunt. Zo kunt u via de mobiele telefoon het door u gewenste bedrag overmaken. Meer informatie over digitaal collecteren vindt u onder het kopje communicatie> kerkapp 't Kruispunt.
Wekelijks ontvangt de gemeente de bijdragen van de dienst van twee weken eerder. De penningmeester verwerkt deze bijdragen in het collecteoverzicht waarmee maandelijks de boekhouding wordt bijgewerkt.

De penningmeester; Paul Keereweer is bereikbaar via het emailadres penningmeester@kruispuntlinschoten.nl

 
terug