De Kerkenraad De Kerkenraad
De kerkenraad vormt het bestuur van de plaatselijke gemeente. De leden worden gekozen voor een periode van vier jaar, zodanig dat per jaar een deel van de kerkenraad aftreedt. Alle belijdende leden van de kerk hebben actief en passief stemrecht. Naast de gekozen leden is de predikant, uit hoofde van zijn/haar functie, lid van de kerkenraad.

De kerkenraad bestaat uit: de predikant, een preses (voorzitter), een scriba (secretaris) en een  aantal ouderlingen en diakenen. Vier ouderlingen hebben een speciale taak. Twee zijn jeugdouderling, een is ouderling Communicatie en de vierde is ouderling Ontmoeting en Inspiratie. Daarnaast maken twee ouderlingen deel uit van het College van Kerkrentmeesters dat verantwoordelijk is voor de financiën van de gemeente.

Naast hun normale functie hebben de meeste kerkenraadsleden een aantal taken, zoals afvaardiging naar een van de commissies en optreden als tweede preses. Uit de kerkenraad wordt een dagelijks bestuur samengesteld, het moderamen, dat bestaat uit de predikant, de preses, de scriba, een ouderling, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken. Het moderamen stelt de agenda voor de kerkenraadsvergaderingen samen en bereidt de agendapunten voor.

De kerkenraad is als bestuur verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de gemeente, zowel in geestelijk/pastoraal- als in materieel/diaconaal opzicht. Om deze taken naar behoren te kunnen vervullen, is het nodig om een goed contact met de gemeenteleden te onderhouden. Dit is het werk van de wijkouderlingen en wijkdiakenen die, samen met de wijkcontactpersonen, de gemeente bijeen brengen en bijeen houden.

De kerkenraad is ook verantwoordelijk voor het goed en ordelijk verlopen van de kerkdienst. De ouderling van dienst draagt, door middel van een handdruk of een hoofdknik, de leiding over aan de voorganger en neemt deze door de handdruk of de hoofdknik aan het einde van de dienst weer terug. In beginsel is de ouderling van dienst te allen tijde gerechtigd die leiding weer terug te nemen, indien de goede orde in het gedrang mocht komen.

Volgens de kerkorde (de door de generale synode opgestelde gedragsregels) kan de kerkenraad van elke PKN-gemeente ondersteund worden door een aantal commissies.

terug