Kerkblad Lev Kerkblad Lev
Het kerkblad Lev is een uitgave van de Protestantse Gemeente te Linschoten en verschijnt zes keer per jaar. Het blad wordt gratis verstrekt aan alle gemeenteleden en overige belangstellenden. Het doel van het blad is het versterken van de onderlinge verbondenheid in de gemeente.

Inhoud
In Lev kunt u de volgende informatie vinden:
  • Informatie vanuit de kerkenraad, diverse commissies en werkgroepen, zoals het jeugdwerk, de diaconie, de commissie ZWO, de werkgroep oecumene, het college van kerkrentmeesters, de werkgroep vieringen;
  • Dienstenpagina met een overzicht van de kerkdiensten, voorgangers en collectedoelen;
  • Interviews en rubrieken met gemeenteleden;
  • Toerusting door een geschreven meditatie, de pagina ‘wijze woorden’ en verdiepende onderwerpen;
  • Aankondigingen en verslagen van activiteiten binnen de gemeente;
  • Aandacht voor zaken van persoonlijke en pastorale aard.
Lev neemt onder verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters advertenties op, waarbij ernaar gestreefd wordt het blad kostendekkend te maken. Voor meer informatie: redactie@kruispuntlinschoten.nlVerschijning en verspreiding
Lev verschijnt eens per twee maanden. U kunt het kerkblad online terugvinden in de Kerkapp in de groep Lev. Ook kunt u het kerkblad ook op deze pagina online bekijken. De papieren versie onder de gemeenteleden wordt verspreid via vrijwilligers. Contactpersoon van de distributie is Wim Gielbert.
terug