Het Jeugdwerk Het Jeugdwerk
Jeugdactiviteiten
 • Crèche
Voor de jongste kinderen van 0 tot 4 jaar is er tijdens de kerkdiensten crèche in een aparte ruimte. Er is speelgoed, maar ook voor de allerkleinsten zijn er voorzieningen. Er zijn altijd twee gemeenteleden aanwezig. Het is mogelijk om tijdens de collecte de kinderen uit de crèche te halen en mee te nemen naar de kerkzaal. Zij kunnen dan samen met de ouders de zegen ontvangen. (creche@kruispuntlinschoten.nl)
 • Kindernevendienst
Alle kinderen die 4 jaar worden krijgen een uitnodiging om deel te nemen aan de kindernevendienst. De kindernevendienst is er voor de kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool. De kindernevendienst vindt plaats tijdens de zondagse kerkdiensten. Verschillende gemeenteleden geven hier leiding aan. Er wordt o.a. gewerkt met materiaal van Kind op zondag en Bijbel Basics. Ook tijdens coronatijd wordt er online een onderdeel voor de kinderen gemaakt en worden eventuele materialen of knutselideeën meegestuurd met de digitale nieuwsbrief. (kindernevendienst@kruispuntlinschoten.nl)
 • Time Out
Voor alle jongeren vanaf de brugklas is er op de laatste zondag van de maand een eigen “dienst” tijdens de kerkdienst. Zij krijgen daarvoor een uitnodiging zodra ze naar de middelbare school gaan. In een gezellige sfeer worden er goede (geloofs)gesprekken gevoerd of een spel gedaan. Na afloop van elke jongerendienst kunnen de jongeren naar de jeugdzolder om iets te drinken.
 • Jongerendienstcommissie
Vier keer per jaar wordt er een jongerendienst georganiseerd door de jongerendienstcommissie. Deze bestaat uit één of twee volwassenen en een aantal jongeren. De dominee die voorgaat wordt uiteraard ook betrokken bij de voorbereidingen. De eigen Linschotense band Miracles speelt tijdens deze jongerendiensten.
 • Club/Soos
Vanaf groep 5 van de basisschool is er een gezellige club. De club is 1x per 2 weken op woensdagavond van 19.00-20.00 uur. Er wordt geknutseld, maar ook zijn er spellen, speurtochten en veel andere leuke dingen.
De soos is voor alle jongeren vanaf de brugklas. Dit is op vrijdagavond om de week vanaf 20.00 uur. Helaas is de groep jongeren momenteel erg klein en divers van leeftijd en ook mede als gevolg van corona ligt dit nu stil.
Aan het eind van het seizoen gaan de club en soos samen op kamp. Helaas is dat de afgelopen twee jaar door corona niet gelukt, maar hopelijk is in de toekomst dit wel weer mogelijk.
 • ROTS-catechese
Vanaf de brugklas worden alle jongeren elk jaar uitgenodigd voor de catechesegroepen. Die vinden dan op maandag- en/of dinsdagavond plaats. Er wordt gewerkt met materiaal van JongProtestant. Ook van Rock Steady is van de afgelopen jaren nog veel materiaal beschikbaar. Het materiaal sluit goed aan op de belevingswereld van de jongeren. De leiding is in handen van de dominee in combinatie met een gemeentelid. Helaas waren er voor dit seizoen 2021-2022 te weinig jongeren aangemeld, waardoor de catechese pas volgend jaar weer opgestart wordt.
 • Overige activiteiten voor de jeugd:
  • Kliederkerk/Lieveheersfeestje
            In het kerkelijk jaar organiseert de gemeente meestal één viering
waarin de kinderen centraal staan. Dit kan in de vorm van een Kliederkerk             (https://www.protestantsekerk.nl/thema/kliederkerk) of een Lieveheersfeestje.
Er is dan een duidelijke vertelling van een Bijbelverhaal, aangevuld met bijpassende liedjes en verschillende creatieve uitingen (zoals spelletjes of knutselen).
  • Challenges vor de  jeugd:
De afgelopen jaren zijn er ook regelmatig challenges georganiseerd. Het voornemen is om dit ook de komende tijd te blijven doen. Voorbeelden van challenges zijn: Sirkelslag Young (12-16 jaar), Sirkelslag KIDS (8-12 jaar), Paaschallenge en de Kerstchallenge.
 • Jeugdraad en jeugdouderlingen
Alle genoemde activiteiten voor de jeugd vinden plaats onder de paraplu van de Jeugdraad. In de Jeugdraad zitten vertegenwoordigers van alle groepen en de jeugdouderlingen. De Jeugdraad komt tenminste twee keer per jaar bij elkaar (aan het begin en halverwege het seizoen). De bijeenkomsten zijn bedoeld om met elkaar te delen welke activiteiten georganiseerd worden, te bespreken of er knelpunten zijn en van elkaar te leren en samen nieuwe ideeën op te doen.
De Jeugdraad heeft ook het voornemen om meer structuur aan te brengen in het jeugdwerk door een jeugdvisie te ontwikkelen en via een jaarkalender alle activiteiten duidelijker in beeld te brengen.
De jeugdouderlingen organiseren het overleg van de Jeugdraad, maken een agenda en een verslag.

De jeugdouderlingen zijn lid van de kerkenraad en zijn betrokken bij alle vormen van jeugdwerk binnen de gemeente en zorgen dat de kerkenraad daarover goed geïnformeerd is.
Voor meer informatie over het jeugdwerk kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar: jeugd@kruispuntlinschoten.nl  
 
terug