Kerkblad Lev mei-juni 2024 Kerkblad Lev mei-juni 2024
 
Kerkblad Lev Kerkblad Lev
Het kerkblad Lev is een uitgave van de Protestantse Gemeente te Linschoten en verschijnt zes keer per jaar. Het blad wordt gratis verstrekt aan alle gemeenteleden en overige belangstellenden. Het doel van het blad is het versterken van de onderlinge verbondenheid in de gemeente.

Inhoud
In Lev kunt u de volgende informatie vinden:
  • Informatie vanuit de kerkenraad, diverse commissies en werkgroepen, zoals het jeugdwerk, de diaconie, de commissie ZWO, de werkgroep oecumene, het college van kerkrentmeesters, de werkgroep vieringen;
  • Dienstenpagina met een overzicht van de kerkdiensten, voorgangers en collectedoelen;
  • Interviews en rubrieken met gemeenteleden;
  • Toerusting door een geschreven meditatie, de pagina ‘wijze woorden’ en verdiepende onderwerpen;
  • Aankondigingen en verslagen van activiteiten binnen de gemeente;
  • Aandacht voor zaken van persoonlijke en pastorale aard.
Lev neemt onder verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters advertenties op, waarbij ernaar gestreefd wordt het blad kostendekkend te maken. Voor meer informatie: redactie@kruispuntlinschoten.nlVerschijning en verspreiding
Lev verschijnt eens per twee maanden. U kunt het kerkblad online terugvinden in de Kerkapp in de groep Lev. Ook kunt u het kerkblad ook op deze pagina online bekijken. De papieren versie onder de gemeenteleden wordt verspreid via vrijwilligers. Contactpersoon van de distributie is Wim Gielbert.
 
Redactie Redactie
De redactie bestaat uit een hoofdredacteur en redactieleden. De redactie benoemt zelf haar leden uit de gemeenteleden. Ze wordt in haar werk ondersteund door de contactpersonen van werkgroepen en commissies. Vanuit de kerkenraad is er een kerkenraadslid toegewezen aan de redactie die als contactpersoon fungeert.
Kopij kan aangeleverd worden per e-mail via: redactie@kruispuntlinschoten.nl 
De deadline voor aanleveren staat vermeld in de Lev op de colofonpagina. De redactie van Lev doet haar uiterste best er een informatief en inspirerend blad van te maken. Uw suggesties en feedback worden zeer op prijs gesteld.De redactieleden zijn:
Esther Kooij, eindredacteur en vormgever
Hans Dorsman
Hanny van der Stelt
Eleonora Kikkert


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de redactie: redactie@kruispuntlinschoten.nl