Het College van Kerkrentmeesters Het College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is door de kerkenraad belast met het beheren van wat men het 'huishoudboekje' van de kerk zou kunnen noemen. Zij draagt zorg voor alle ‘stoffelijke’ niet-diaconale aangelegenheden van de kerk en moet ervoor zorgen dat de inkomsten en de uitgaven op verantwoorde manier worden beheerd, dat de diensten kunnen plaatsvinden en dat verantwoord wordt omgegaan met alle middelen en goederen van de kerk.

Het college kent daarom een breed palet aan verantwoordelijkheden:
  • Het samen met de penningmeester opstellen en beheren van de begrotingen en jaarrekeningen;
  • Het afstemmen van de begroting en jaarrekening met de kerkenraad en de gemeente;
  • Het binnen de kaders van de door de gemeente goedgekeurde begroting doen van de vereiste financiële handelingen, zoals het geven van opdrachten aan derden;
  • Het samen met de penningmeester inzamelen van de financiële middelen, zoals actie Kerkbalans (de vrijwillige bijdragen), de kerkenveiling en dergelijke;
  • Het beheren van alle roerende en onroerende goederen van de kerk. Dit betreft het in stand houden van het gebouw en de installaties, het zorgen dat de middelen en faciliteiten er zijn voor het kunnen houden van de diensten, het doorvoeren van verbeteringen en de exploitatie (verhuur enz.) van het kerkgebouw met inventaris;
  • Het zorgen voor de inzet van vrijwilligers en het verzorgen van de betalingen aan de betaalde en vrijwillige werkers in de kerk.
 
            


Groene Kerk
Het College van Kerkrentmeerster houdt zich bezig met verduurzamingsplannen voor het kerkgebouw. 't Kruispunt is aangesloten bij het netwerk van Groene Kerken. Een kerk mag zich groen noemen als zij actief aan de slag wil gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Een groene kerk geeft hiermee invulling aan de bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille van de naaste en de God die alles schiep. 
Voor meer informatie: www.groenekerken.nl

Het CvK bestaat uit drie leden: de voorzitter, de scriba en de penningmeester. De voorzitter en de scriba van het college maken als ouderling-kerkrentmeester deel uit van de kerkenraad. De voorzitter van het college is tevens lid van het moderamen. Daarnaast kent het college aan aantal zogenaamde adviseurs/coördinatoren. Deze ondersteunen het college op het gebied van technische en facilitaire zaken, onderhoudswerkzaamheden, vrijwilligerswerk en BHV.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de kerkrentmeesters door een mail te sturen naar: kerkrentmeesters@kruispuntlinschoten.nl
terug