ANBI diaconie en ZWO ANBI diaconie en ZWO

Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie en commissie ZWO

Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Linschoten
RSIN/Fiscaal nummer: 824 125 101
Website adres: http://www.kruispuntlinschoten.nl
E-mail: diaconie@kruispuntlinschoten.nl
Adres: Nieuwe Zandweg 16
Postcode: 3461AH
Plaats: Linschoten
Postadres: Engherzandweg 32
Postcode: 3461AE
Plaats: Linschoten
 
De Protestantse Gemeente te Linschoten is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Linschoten.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 16 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
Op de homepagina vindt u het visi(e)tekaartje (de visie) van onze gemeente. Het beleidsplan (uitwerking van de visie) 2016-2020 wordt in december vastgesteld.

Beloningsbeleid
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Toelichting
>Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt door middel van collecten en bij activiteiten om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren gevraagd.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel regionaal als landelijk in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en ouderenwerk binnen de gemeente.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor abonnementen, bankkosten en drukkosten.


Algemene gegevens commissie ZWO behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 

Naam ANBI: Commissie Zending, Werelddiakonaat, Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) van de Protestantse Gemeente te Linschoten 
RSIN/Fiscaal nummer: 824 125 095
Website adres: http://www.kruispuntlinschoten.nl
E-mail: zwo@kruispuntlinschoten.nl
Adres: Nieuwe Zandweg 16
Postcode: 3461AH
Plaats: Linschoten
Postadres: Den Engh 29
Postcode: 3461GN
Plaats: Linschoten

 
De Protestantse gemeente van Linschoten is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Vanuit de opdracht van Jezus: ”Heb je naaste lief als jezelf” richt de Commissie Zending, Werelddiakonaat, Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) zich op de naaste ver weg. Op de naaste in landen, waar de leefsituatie (veel) minder welvarend is dan in ons land.
 
Het werk van de Commissie ZWO kent verschillende elementen:

  • Ondersteunen van kerken en kerkelijke gemeenschappen in ontwikkelingslanden, zodat zij zelf het evangelie kunnen uitdragen.
  • Praktische hulp aan mensen in nood.
  • Kennisoverdracht aan gemeenteleden over de (nood)situatie, waarin de ander verkeert.
  • Kennisoverdracht over de invloed, die onze wijze van leven heeft op de situatie van de ander.
  • Kennis verwerven en overdragen over de rijkdom, die schuilt in geloof en cultuur van de ander.

De Commissie ZWO van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde. 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Commissie ZWO van de Protestantse Gemeente te Linschoten

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 16 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Samen met de predikant zijn zij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de hele gemeente.
 
De commissie ZWO telt ongeveer 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de commissie ZWO. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. 

Doelstelling/visie
De commissie ZWO streeft ernaar dat alle mensen overal ter wereld in staat zijn een menswaardig bestaan te leiden, zowel in geestelijk als in materieel opzicht.
Het werk van de Commissie ZWO bestaat uit 3 elementen:

  1. Praktische hulp aan mensen in nood, voornamelijk via Kerk in Actie
  2. Ondersteuning van kerken en kerkelijke gemeenschappen in ontwikkelingslanden:
  3. Het verwerven van kennis over geloof en cultuur van de ander en het overdragen van deze kennis aan gemeenteleden
Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
Op de homepagina vindt u het visi(e)tekaartje (de visie/beleidsplan) van onze gemeente.
Het beleidsplan van de commissie ZWO kunt u hier downloaden.

Beloningsbeleid
Leden van commissie ZWO ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk ZWO werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in de verkorte staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de Commissie ZWO in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden van de Protestantse gemeente te Linschoten wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de ZWO.
 
terug