Redactiestatuut Kerknieuws Redactiestatuut Kerknieuws


1. Uitgever
Kerknieuws is een uitgave van de Protestantse Gemeente te Linschoten die de wekelijkse kerkdiensten houdt in ’t Kruispunt.  

2. Doelstelling
Het doel van het blad is het versterken van de onderlinge verbondenheid in de gemeente. Dat gebeurt door het geven van:
a.    informatie zowel vanuit kerkenraad en commissies over wat er gaande is binnen de gemeente, als vanuit bronnen buiten de gemeente over landelijke- en oecumenische ontwikkelingen
b.    aandacht aan zaken van persoonlijke en pastorale aard, onder andere in rubrieken over het wel en wee van gemeenteleden en in interviews
c.    toerusting door middel van verdiepende- en opiniërende artikelen 
De redactie hoopt met deze doelstelling dienstbaar te zijn aan de missie van de gemeente die kernachtig is samengevat in het Visi(e)tekaartje. 

3. Doelgroep
Kerknieuws richt zich op alle gemeenteleden plus externe contacten, en zal derhalve in haar presentatie zowel naar vorm als inhoud rekening houden met de jeugd en met hen die de kerk niet of nauwelijks bezoeken. Er wordt gestreefd naar optimale leesbaarheid en duidelijkheid, zowel door nauwgezette taalkundige redactie van de artikelen als door een evenwichtige en niet te volle bladspiegel, met gebruikmaking van illustraties. 

4. Journalistieke beginselen
De inhoud van Kerknieuws wordt door een zelfstandige redactie verwerkt volgens journalistieke beginselen van onafhankelijkheid in commentaren en selectie, betrouwbaarheid en onpartijdigheid in de berichtgeving en deskundigheid in de analyse.

5. Redactie en kerkenraad
    5.1 Redactie
De redactie is verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad voor de handhaving en toepassing van doelstelling en journalistieke beginselen. De redactie benoemt zelf haar leden en de eindredacteur uit de gemeenteleden. Tevens nodigt zij gastschrijvers uit, waarbij wordt gestreefd naar spreiding van leeftijd, interessegebieden en expertise. Binnen het kader van dit statuut vervult de redactie haar journalistieke taak zonder rechtstreekse beïnvloeding door wie dan ook. 
    5.2 Kerkenraad
De kerkenraad stelt één van haar leden als contactpersoon met de redactie aan. De eindredacteur komt daarvoor niet in aanmerking. Deze contactpersoon stelt zich op de hoogte van de visie, de instelling en werkwijze van de redactieleden, en fungeert als intermediair tussen de redactie en de kerkenraad. 
    5.3 Interactie
Nauwe samenwerking, wederzijdse informatie en goed overleg tussen de redactie en de kerkenraad zijn vereist. Belangrijke beslissingen die van invloed zijn op enerzijds de communicatie in de gemeente en anderzijds de samenstelling of inhoud van het blad, worden in onderling overleg genomen.

6. Werkwijze redactie
    6.1 Vergadering
De redactie vergadert enkele weken voor de deadline. Zij evalueert het laatstverschenen nummer en bespreekt eventuele reacties vanuit de gemeente. Zij bepaalt de inhoud voor het komende nummer, rekening houdend met het kerkelijke jaar, de actualiteit en diversiteit, conform de doelstelling. De redactieleden brengen informatie in over ontwikkelingen binnen de gemeente en bepalen de gastschrijvers voor het komende nummer. De redactie brengt mede naar aanleiding van evaluatie en reacties verbeteringen aan in de opzet van Kerknieuws. 
    6.2 Voorbereiding
Na de deadline redigeert elk redactielid enkele artikelen op taalgebruik, spelling en stijl. Eigen artikelen worden door een ander redactielid geredigeerd. Krantenknipsels, gegevens over websites en bruikbare stukken of tips worden ingebracht. Plaatsing of weigering van twijfelgevallen wordt gezamenlijk besproken en door de eindredacteur besloten.  
    6.3 Afwerking
Nadat alle items door de vormgever zijn verwerkt, stuurt deze de conceptversie naar de redactie. De leden nemen dit concept door en voorzien het van de laatste correcties. De redactie kan daarnaast derden vragen voor finale correctie.  

7. Eindredacteur
    7.1 Verantwoordelijkheid
De eindredacteur is – in nauw overleg met de redactieleden – verantwoordelijk voor de definitieve samenstelling van Kerknieuws. Hij heeft het recht artikelen te weigeren, of in te korten of te herschikken als dat de leesbaarheid en duidelijkheid ten goede komt. Hij vertegenwoordigt de redactie naar buiten toe en legt contact naar allen die artikelen aanleveren, de contactpersoon van de kerkenraad, de vormgever, de drukker, de distributeur, de webmaster en de redactieleden. Hij voert de correspondentie rond het blad, houdt een archief bij en benadert een illustrator uit de gemeente voor het maken van nieuwe beeldmerken. 
    7.2 Taken
De eindredacteur roept de vergadering bijeen. Hij neemt contact op met alle schrijvers en herinnert ze aan de aanleverwensen en de deadline. Daarna verdeelt hij alle artikelen ter correctie onder de redactieleden. Hij doet tenslotte de eindredactie van alle aangeleverde stukken en verzamelt passend illustratief materiaal. Dan vult hij de pagina’s van het blad in, stuurt alle items naar de vormgever en neemt uiteindelijk de correcties op de conceptversie met hem door. Wanneer het blad is gedrukt, wordt het door de eindredacteur opgehaald en bij de distributeur afgeleverd.  

8. Geschillen
Indien er verschil van mening ontstaat over redactioneel beleid, wordt getracht dit in goed overleg op te lossen. Mislukt deze poging, dan wordt het conflict via de contactpersoon voorgelegd aan de kerkenraad die vervolgens een bindende uitspraak doet. Bij deze uitspraak worden de bepalingen van dit statuut in acht genomen.
Inhoudelijke wijzigingen, drastische inkortingen of ingrijpende toevoegingen worden met de schrijver overlegd. Indien geen voor de auteur bevredigend resultaat wordt bereikt, kan een klacht worden ingediend bij de kerkenraad.

9. Verschijning en exploitatie
Kerknieuws is een tweemaandelijks blad en verschijnt rond de 1e van de oneven maanden. 
Het blad wordt gedrukt in zwart/wit. De omvang is afhankelijk van wat wordt aangeleverd. Kerknieuws kan digitaal worden ontvangen, in dat geval heeft men het blad in kleur. Het blad heeft een oplage van 200 exemplaren. Kerknieuws neemt onder verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters advertenties op, waarbij ernaar gestreefd wordt het blad geheel kostendekkend te maken. 

10. Wijzigen statuut
De redactie beoordeelt jaarlijks of het redactiestatuut nog voldoet aan haar doelstelling en werkwijze en stelt zo nodig toevoegingen en wijzigingen voor. Dit statuut kan in nauw overleg met de redactie ook door de kerkenraad worden gewijzigd.

11. Publicatie statuut
Dit statuut is voor alle gemeenteleden ter inzage en zal worden gepubliceerd op de website van de Protestantse Gemeente te Linschoten www.kruispuntlinschoten.nl   

Vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad op 

Voorzitter                Scriba
C. Stigter                C. Voorbij

terug