Nieuwsbrief week 12 Nieuwsbrief week 12

Hartelijk welkom!
Wanneer u hier te gast bent stellen wij het zeer op prijs wanneer u uw naam en eventueel adres en reactie in ons gastenboek wilt schrijven. ( dit ligt in de hal)
Gemeenteleden en gasten, die na afloop van de dienst behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek kunnen dat laten weten aan de predikant of de ouderling van dienst.
 

KERKDIENST 3ezondag van de 40 dagentijd
10 uur ds. J. de Jong uit Waarder
Organist: A. Grootendorst
Ouderling van dienst: Gerda van Vliet
Koster: Jolanda/Petra

19.30 uur Oecumenische Taizéviering

De opbrengst van de collecten is bestemd voor
a. ZWO/Kerk in actie

b. Kerk
De opbrengst van het kleine kerkje in het 1ekwartaal is bestemd voor het Noodfonds Vluchtelingenwerk Montfoort - Linschoten


KINDERNEVENDIENST
Er is vandaag kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8. Jezus deelt brood en wijn uit. Op deze zondag staat Lucas 22:14-23 en 22:31-34 centraal: tijdens de laatste maaltijd met zijn leerlingen deelt Jezus brood en wijn uit. De leerlingen moeten deze maaltijd steeds opnieuw houden om aan hem te blijven denken.

Crèche 24 maart Laura en Marije 

            31 maart Henry/Lia en Anna


UIT DE GEMEENTE. 
De bloemen van vandaag gaan vergezeld van onze hartelijke groeten en felicitaties naar dhr. W. Huizinga i.v.m. zijn verjaardag.

Taizé viering Vanavond wordt in ’t Kruispunt weer een oecumenisch avondgebed in de stijl van Taizé gehouden. Het avondgebed wordt gekenmerkt door samenzang, Bijbellezing, gebed en stilte. Met elkaar zingen we bekende en minder bekende liederen uit Taizé. 
Naast dominee Rianne v.d. Nagel- Meter en Gerard Vendrig van de R.K Geloofsgemeenschap Montfoort/Linschoten wordt medewerking verleend door Cees de Heer, piano.
De viering begint om 19.30 uur.

Het Boek van de Maand MAART is: ‘Toeval bestaat niet’, Pluk-de-Dagboek(giftbox met boek en 360 kaartjes voor iedere dag) door Joke Verweerd € 25,99
Elke dag kun je blindelings een kaartje uit de giftbox pakken. 'Toeval bestaat niet' biedt voor elke dag een tekst, een paar zinnen, een klein gedichtje of een eyeopener, om mee te nemen, de dag door. Elke dag een cadeautje om uit te pakken en te koesteren. Laagdrempelig, lichtvoetig en blij.Info: Gusta de Jong-Bakker,  deboekenkastlinschoten @gmail.com 

Kerken als vitale geloofsgemeenschappen. 
Donderdag 4 april 2019 is er weer een ‘Ronde Tafelgesprek’ in ’t Kruispunt.
Inwoners van Linschoten, leden en besturen van de plaatselijke geloofsgemeenschappen zullen samen spreken over de vraag: ‘Wat kunnen de kerken van Linschoten voor elkaar en voor de gemeente betekenen?’
Gast is pastor Bernard Höfte, voormalig pastor van de Katholieke Geloofsgemeenschap Montfoort/Linschoten. Hij zal ons vertellen over enkele vitaliseringprojecten binnen de rooms-katholieke kerk. Wat maakt een geloofsgemeenschap tot een vitale geloofs-gemeenschap? En wat kunnen geloofsgemeenschappen van diverse pluimage daarin voor elkaar betekenen? 
Bernard Höfte heeft een rijke ervaring als pastor en als docent. Hij is ook betrokken bij het oecumenisch werkverband kerkelijk opbouwwerk dat nauw samenwerkt met de Dienst Ondersteuning Gemeenten van de PKN.
De avond begint om 20.00 uur, na afloop is er een hapje en een drankje. De toegang is gratis. 

Kerkenveiling 6 april, u komt toch ook?
Op zaterdag 6 apri lorganiseren wij als Protestantse Gemeente van Linschoten, in samenwerking met onze RK broeders en zusters weer een enerverende kerkenveiling.
Dit keer staat onze veiling in het teken van ons 125 jarig jubileum.
De avond staat wederom onder de leiding van veilingmeester Teun Hoogendoorn. Notaris Udo Louwerens is bereid gevonden om te controleren of alles netjes verloopt.
Wederom zal een groot aantal diensten, producten en lekkernijen de revue passeren en hopelijk brengen we met elkaar weer een mooi bedrag bij elkaar dat dit keer zal worden  besteed aan de instandhouding van ons gebouw. Daarnaast wordt 10% van de opbrengst geschonken aan ons Oecumenische doel, Hospice De Mantelmeeuw in Woerden.
We hopen op een grote opkomst en op een zeer geslaagde veiling! De zaal is vanaf 19.00 uur open en de veiling begint op 20.00 uur

Vorig jaar hebben wij een voor het eerst in samenwerking met de Hervormde kerk Linschoten een kinderdienst georganiseerd op Goede Vrijdag. 
Ook dit jaar hopen wij dat D.V. 19 april 2019 te doen. Deze dienst zal worden gehouden in het kerkgebouw van de protestantse gemeente “Het Kruispunt” aan de Nieuwe Zandweg. Het thema is “Jezus ziet je”. Op zijn lijdensweg had Jezus oog voor de ander, voor Simon van Cyrene, voor Simon Petrus, voor Maria & Johannes. 
Wij hopen samen met elkaar door gedichten, samenzang en een vertelling stil te staan bij het feit dat Jezus ook jou ziet. 
Er zal crèche aanwezig zijn voor de allerjongsten, wij hopen u en alle kinderen te zien op vrijdag 19 april 2019, de dienst start om 9.30u.
Graag tot dan! Leiding kindernevendienst 
 

NOODHULP
Helpt u , samen met Kerk in Actie, de slachtoffers in Mozambique, Zimbabwe en Malawi?

Op dit moment voltrekt zich in Zuidelijk Afrika een enorme humanitaire ramp. De cycloon Idai zorgt in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe voor een enorme ravage. Volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN zou de cycloon, die de afgelopen dagen het zuidoosten van Afrika trof, kunnen uitgroeien tot de grootste aan het weer gerelateerde natuurramp op het zuidelijk halfrond ooit. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Kerk in Actie is gestart met hulpverlening. 
Drie miljoen mensen zijn getroffen door het natuurgeweld. Uw steun is heel hard nodig!
Samen met het wereldwijde netwerk ACT biedt Kerk in Actie via lokale kerken en Christelijke organisaties hulp in het getroffen gebied. Samen werken we aan het leveren van voedsel, onderdak, kleding, water, gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen, hygiëne en psychosociale ondersteunende diensten. De natuurramp treft de landen vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar. Mensen leven hier vooral van zelfvoorzienende landbouw. Dit betekent, dat er een groot voedseltekort ontstaat. Zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende maanden hongerlijden.

Straks bij de uitgang staan mensen van de Kommissie ZWO met mandjes klaar vooruw Noodhulp-giften. Heeft u nu geen geld meegenomen, dan kunt u thuis uw gift overmakent.n.v. de Penningmeester ZWO, PKN LinschotenNL 07 INGB 000 331 6130. De penningmeester maakt het totaalbedrag direct over naar Kerk in Actie, zodat de slachtoffers in Mozambique, Zimbabwe en Malawi zo snel mogelijk geholpen kunnen worden.

Bedankt voor uw hulp, Kommissie ZWO


Agenda:
Zondag 31 maart 10 uur ds. Rianne van der Nagel-Meter Jongerendienst ‘Kijk mij eens’

Kopij inleveren uiterlijk donderdag 20 uur bij:nieuwsbrief @kruispuntlinschoten.nl

terug