Wie doet wat Wie doet wat

Predikant
per oktober 2021 is onze gemeente vacant

Wat doet een predikant?
Wat doet een predikant? Het woord 'predikant' zegt al iets van de taakomschrijving. Een predikant zorgt onder meer voor het prediken van de Schrift, het voorbereiden en uitvoeren van de erediensten. Maar er is natuurlijk veel meer! De predikant besteedt veel tijd aan persoonlijke pastorale gebeurtenissen. Mensen die aan huis gebonden zijn, die verdrietige of juist blije gebeurtenissen meemaken: de predikant wil het graag met hen delen en proberen hen hierin te ondersteunen. Wie een gesprek wil, kan altijd contact met hem opnemen. De predikant is betrokken bij vorming en toerusting, bijvoorbeeld het voorbereiden en leiden van catechese- en gespreksgroepen, thema-avonden en het begeleiden van huis-catechesen. Ook vergaderwerk kost nogal wat tijd: onze gemeente kent veel activiteiten en commissies en dus ook veel vergaderingen, waarbij in een aantal gevallen ook de predikant betrokken is. Tenslotte is de predikant bezig met: administratie, telefoongesprekken, het schrijven van bijdragen aan Kerknieuws, studie en collegiale contacten en natuurlijk met gebed en bezinning.

De kerkenraad
De kerkenraad is het bestuur van onze gemeente. De kerkenraad bestaat uit zestien leden (van wie twee een 'duobaan' hebben). Mannen en vrouwen, ouderlingen en diakenen, als lid gekozen door de gemeente. Samen met de predikant zijn zij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de hele gemeente. Dit geldt zowel voor de 'zakelijke leiding' als voor pastoraal en diaconaal werk.
Naast hun normale functie hebben de meeste kerkenraadsleden een aantal extra taken, zoals afvaardiging naar commissies en de classis. De kerkenraad is ook verantwoordelijk voor een goed verloop van de kerkdienst. De ouderling van dienst draagt door middel van de handdruk de praktische leiding over aan de voorganger.
Het moderamen van de kerkenraad fungeert als dagelijks bestuur. Het handelt lopende zaken af en bereidt de vergaderingen van de kerkenraad voor. De voorzitter van de kerkenraad heet 'preses', de secretaris noemt men 'scriba'. We vergaderen in de 'consistorie' (vergaderruimte).

De scriba
De scriba is de secretaris van de kerkenraad. Hij/zij maakt deel uit van het moderamen. De scriba zorgt voor het opstellen van de agenda's voor de vergaderingen, voor de verslaglegging hiervan, voor de correspondentie en voor het tijdig in gang zetten van jaarlijks terugkerende activiteiten als gemeenteavonden en de werving van nieuwe ambtsdragers.

De penningmeester
De penningmeester zorgt samen met de boekhouder voor het dagelijks beheer van de financiën. Jaarlijks stelt de penningmeester een begroting van inkomsten en uitgaven op die op de gemeenteavond wordt vastgesteld. Hij combineert de uitgave van collectebonnen.

College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters zorgt voor het 'huishoudboekje' van onze kerk: het in evenwicht houden van inkomsten en uitgaven. Daarnaast is het College verantwoordelijk voor het beheer van de kerkelijke roerende en onroerende goederen. Twee leden van dit College maken als ouderling deel uit van de kerkenraad; de voorzitter is tevens lid van het moderamen (het dagelijks bestuur van de kerk).

De diaconie
In het werkplan van de diaconie van onze gemeente staat de volgende taakomschrijving:
'Ieder gemeentelid heeft met diaconaat te maken. Het is immers één van de taken van de gemeenteleden. Termen als 'diaconie' en 'diaken' zijn afgeleid van het Griekse woord 'diacones', dat dienaar betekent. Diaconaat heeft met mensen te maken, net als vroeger, maar nu werkt het anders. Het ging in het diaconaat altijd al om barmhartigheid, vaak via financiële hulp. Er kwamen nieuwe noden en nieuwe 'groepen' mensen die bekneld raakten, zoals asielzoekers, daklozen, verslaafden en uitkeringsgerechtigden. Nood is dichtbij gekomen. Wij kunnen er niet meer omheen.'
De afgelopen tijd hebben we als diaconie gesproken en nagedacht hoe we meer voor onze gemeente kunnen betekenen dan we, voor ons gevoel, tot nog toe doen. Meer oog krijgen voor de noden in onze gemeente. Het leek ons daarbij goed om nog eens aan u als gemeenteleden kenbaar te maken wat we als diaconie tot ons taakgebied rekenen. De zichtbare taken zijn onder andere: het verzorgen van de maaltijd van de Heer, de kerkbloemen en het inzamelen van de gaven op zondag tijdens de eredienst. Die taken zijn voldoende bekend. Minder bekend is wellicht dat de diakenen de aangewezen personen zijn voor u als gemeenteleden voor het doorgeven van signalen vanuit de gemeente als het gaat om situaties waarin behoefte aan hulp en/of ondersteuning is. Die hulp kan heel breed zijn. Te denken valt aan financiële steun, autovervoer, het aandacht hebben voor ouderen en zieken in de gemeente, het regelen van vakantieweken voor hen die om medische of financiële redenen niet of moeilijk zelfstandig op vakantie kunnen gaan. Maar ook meer praktische zaken als het ophangen van een schilderijtje, boodschappen doen enzovoort. Is er hulp nodig, bij uzelf of bij een mede-gemeentelid, dan kunt u een beroep doen op de diaconie.

Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) 
Deze commissie is vanuit de gemeente actief bezig met zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Dit gebeurt onder meer door het ondersteunen van projecten, die steeds 3 jaar worden ondersteund. Hiervoor worden de opbrengsten van de vaste vrijwillige bijdragen voor ZWO gebruikt en de ZWO-collectes en de verjaardagsbussen. Daarnaast wil de commissie de gemeenteleden bewust maken van het belang van ZWO, onder meer door te zorgen voor informatie in het kerkblad en voor het verspreiden van verschillende bladen en folders van Kerk in Actie. 


Werkgroep Vorming & Toerusting
De werkgroep Vorming & Toerusting verzamelt alle activiteiten die ertoe dienen ons geloof te verdiepen en de onderlinge gemeenschap te versterken. Deze verzameling wordt jaarlijks afgedrukt in de brochure ‘Jaarprogramma', die in de hal van 't Kruispunt te verkrijgen is. De activiteiten worden overwegend door gemeenteleden georganiseerd en aangeboden. Ze zijn heel uiteenlopend, en gericht op verschillende doelgroepen. Zo worden de catechisaties in het Jaarprogramma vermeld, maar ook wandeltochten en het gezamenlijk bekijken van films die geschikt zijn om over na te praten. We hopen dat de folder elk jaar wat dikker wordt.

Contactpersonen
In elke wijk zijn één of meer contactpersonen actief. Zij bezorgen kerkbloemen, kerst- of paaskaarten bij gemeenteleden en bezoeken gemeenteleden bij bijzondere gelegenheden zoals ziekte, overlijden, geboorte, huwelijk of huwelijksjubileum. Ook gaan zij op verjaarsvisite bij gemeenteleden van zeventig jaar of ouder. Op deze manier laten zij merken dat zij, namens de gemeente, met de andere mensen meeleven.

De ledenadministrateur
Binnen de voormalige Gereformeerde Kerken in Nederland was het gebruikelijk dat iedere plaatselijke kerk zelf een ledenadministratie bijhield. De plaatselijke ledenadministrateurs werden in beperkte mate ondersteund door een landelijk kantoor. Nog steeds is het belangrijk dat kerkleden wijzigingen in hun gegevens (verhuizing binnen Linschoten, geboorte en overlijden) doorgeven aan het kerkelijk bureau. Bij verhuizing naar een andere gemeente kunnen zij hun attestatie opvragen en deze inleveren bij het kerkelijk bureau van de kerk in hun nieuwe woonplaats.
De gegevens die de ledenadministrateur bijhoudt zijn: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, doopgegevens (datum, kerk en plaats), belijdenisdatum (idem) en huwelijksgegevens (idem).

De Jeugddienstcommissie
Sinds 1997 is binnen onze gemeente een jeugddienstcommissie actief. De groep bestaat momenteel uit 7-8 jongeren en 'oudere jongeren'. Drie tot vier maal per jaar organiseren zij een jeugddienst, vooral bestemd voor jongeren van 12 tot 18 jaar maar interessant voor alle gemeenteleden. Uiteenlopende thema's als 'Erbij horen' en 'Verdriet' worden behandeld op eveneens uiteenlopende manieren, bijvoorbeeld via film, toneel, interviews en muziek.

De Jeugdraad
De jeugdraad zet zich in om de jeugd bij de kerk betrokken te houden. Zij doet dit door voor kinderen en jongeren clubs en sozen te organiseren. Aan het begin van iedere club- en soosavond wordt kort aandacht besteed aan de christelijke identiteit door bijvoorbeeld het lezen van een gedicht of een kort gesprekje. Voor basisschoolleerlingen vanaf groep 5 wordt elke week een uur club gehouden. Er is een club voor de groepen 5 en 6 en een club voor de groepen 7 en 8. Voor jongeren van 12 tot 15 jaar is er de mogelijkheid om naar soos te gaan. Er is een soos voor de jongeren van het eerste en tweede brugjaar en een soos voor de jongeren uit het daarop volgende schooljaar. De activiteiten binnen de clubs en sozen staan open voor alle kinderen, van binnen en buiten de kerk. De activiteiten variëren van spel en creatieve activiteiten als knutselen, zingen en toneelspelen tot discussie, film kijken en koken. Al deze activiteiten worden gehouden in een eigen ruimte: het kraaiennest op de jeugdzolder. Daarnaast organiseert de jeugdraad andere activiteiten. Zo wordt de start van het kerkelijk jaar feestelijk ingeluid met een startweekend. Dit gebeurt in samenwerking met de kindernevendienst. Het club- en sooswerk wordt afgesloten met een gezamenlijk kamp in de maand mei.

Preekvoorziening
Wanneer in een kerkdienst niet onze eigen predikant voorgaat, wordt de dienst geleid door een voorganger van elders. De preekvoorziener benadert hen en maakt afspraken over de vieringen. Dit gebeurt al op een vroeg tijdstip; zodra bekend is in welke kerkdiensten onze eigen predikant voorgaat, worden voorgangers gezocht voor de openstaande diensten. Daarnaast komt de preekvoorziener in actie wanneer gemaakte afspraken niet nagekomen kunnen worden door onverwachte omstandigheden, bijvoorbeeld ziekte. Op korte termijn, soms enkele weken of zelfs dagen, moet een vervangende predikant gezocht worden. Lukt dit onverhoopt niet, dan komt de Noodpreek-commissie in actie.

Beheer en onderhoud van het orgel
Het orgel vraagt regelmatig onderhoud en controle door de beheerder van het orgel. Vooral het bijstemmen van de tongpijpen moet vrij regelmatig gebeuren omdat deze gevoelig zijn voor temperatuurswisselingen. Daarnaast heeft het orgel ongeveer eens in de vijf jaar een grote onderhoudsbeurt nodig die wordt uitgevoerd door de orgelmakerij Reil die het orgel ook gemaakt heeft.

Oecumenische werkgroep Linschoten
Deze werkgroep van de Protestantse gemeente en de Rooms-Katholieke parochie streeft naar een intensieve en brede samenwerking tussen de diverse groepen binnen de kerken in Linschoten en Montfoort. Op deze manier willen we een steentje bijdragen aan een gelovige gemeenschap waarin mensen oog en oor hebben voor elkaar. De werkgroep doet dit onder meer door gezamenlijke activiteiten te organiseren en door elkaar over en weer te informeren of te betrekken bij activiteiten. Zo worden elk jaar meerdere oecumenische vieringen gehouden, evenals thema-avonden en een jaarlijkse ontmoetingsdag, de zogenaamde 'Kruispuntdag' in september.

De koster/Coördinator
De koster/coördinator zorgt in grote lijnen voor de dagelijkse zorg voor het kerkgebouw. Bijvoorbeeld voor klein onderhoudswerk, voor het verhelpen van technische storingen en voor het schoonhouden van 't Kruispunt. Ook verzorgt hij faciliteiten ten behoeve van de erediensten en zorgt hij ervoor dat het meubilair in de kerkzaal en in de kleine zalen op de juiste plaats staat. Bij een aantal van deze activiteiten wordt hij geholpen door gemeenteleden. Op de zondagen worden door 5 hulpkosters bij toerbeurt de diensten verzorgd. 

De beheerder
Verschillende zalen in ons kerkgebouw - kerkzaal en vergaderzalen - kunnen gehuurd worden voor diverse gelegenheden. De beheerder geeft informatie over de verhuur van de zalen en houdt toezicht op het gebruik van het gebouw door huurders.
terug