Wat is een gemeente? Wat is een gemeente?

Uit de classicale vergadering
Het spant erom. In de classicale vergadering is er nagedacht over kenmerken van gemeentezijn. Aan de ene kant zien we een krimpende kerk. In toekomstvisie verwoord in kerk 2025 wordt er zelfs rekening gehouden met de mogelijkheid van witte plekken in ons land, plekken waar de protestantse kerk niet meer present is. Aan de andere kant zien we nieuwe kerkvormen ontstaan, zogenaamde pioniersplekken. Dat leidt tot vragen over gemeentezijn. In de synode wordt gediscussieerd over de vraag waar een gemeente minimaal aan moet voldoen om gemeente te zijn. Ter voorbereiding op de synode dacht ook de classis daarover na. In haar beleidsplan geeft de classis ruim aandacht aan de kleine gemeente. Zoveel mogelijk moet er in steden, dorpen en wijken kerken present zijn als stenen getuigenis van het evangelie. Waar een gebouw niet open gehouden kan worden, is ook andere presentie mogelijk. In de classis zeiden we, dat het geopende Woord de essentie is van gemeentezijn. De ambten zijn belangrijk. Maar desnoods kan het ook zonder ambt. Samen de Bijbel lezen. Daar gaat het allereerst om. Sommige leden van de classis waarschuwden tegen in zichzelf gekeerde groepen. Het besef moet levend blijven dat we lid zijn van de protestantse kerk. We zouden wel zonder regels kunnen. Maar regels en trouw aan regels kunnen de eenheid doen bewaren. Bovendien hechten we aan openbaarheid. Elke gemeente moet een open deur hebben, zodat de band met de maatschappij blijft bestaan. Ieder moet aan kunnen sluiten. We spraken niet over het missionaire karakter, maar impliciet ging het daar wel over in de discussie. Al met al pleitte de classicae vergadering voor maximale flexibiliteit als het gaat om gemeentezijn. Nu zijn we benieuwd hoe daar in de synode over verder gepraat wordt.

ds Trinette Verhoeven

 
Gebedsbijeenkomst Gebedsbijeenkomst

Iedereen is van harte welkom om stil of hardop mee te bidden. U of jij kunt gebedspunten doorgeven, liefst per mail, bij Lenny Oosterom lennyoosterom @hervormdlinschoten.nl tel: 06 -46491470

De volgende data voor de gebedsbijeenkomsten zijn:

15 april in de Wingerd

13 mei in ’t Kruispunt

17 juni in de Wingerd

15 juli in ‘t Kruispunt

16 september in de Wingerd

telkens van 19.00- 20.00 uur

 
Op weg naar Pasen in ’t Kruispunt Op weg naar Pasen in ’t Kruispunt

In de periode tot Pasen – de 40-dagentijd – zijn er ook dit jaar weer veel bijzondere activiteiten in en om ’t Kruispunt. Er zijn o.a. activiteiten voor de jeugd en vieringen georganiseerd door de verschillende geloofsgemeenschappen. De kerkdeuren staan ook in de komende periode open voor alle inwoners – jong en wat ouder - van ons mooie dorp. 
lees meer »
 
Kruispunt Project Koor gaat weer starten. Kruispunt Project Koor gaat weer starten.
Op woensdag 4 maart 2020 is van 20.00 – 22.00 uur de eerste repetitie van het oecumenisch Kruispunt Project Koor in het nieuwe jaar. De repetities worden gehouden in ’t Kruispunt aan de Nieuwe Zandweg in Linschoten.
Na de deelname in december vorig jaar aan de oecumenische viering op eerste Advent en de Katholieke Kerstviering gaat het koor zich nu voorbereiden op de medewerking aan de Oecumenische Viering op Goede Vrijdag (10 april 2020) en de Katholieke Viering van Licht en Water op Paaszaterdag (11 april 2020), beide in ‘t Kruispunt. 
Het Projectkoor staat onder leiding van Sandra Webbink, Caroline Leloux verzorgt de piano begeleiding. In een ontspannen sfeer wordt serieus geoefend, Nieuwe deelnemers zijn welkom om de komende zes weken gezamenlijk te repeteren.
Informatie en opgeven bij : Gert van Jaarsveld, Jan van Vliet of Evert de Jong 
(dejongbakker @planet.nl)
 
Historisch overzicht ontstaan Gereformeerde kerk Linschoten Historisch overzicht ontstaan Gereformeerde kerk Linschoten
Op de website GereformeerdeKerken.info verscheen onlangs een historich overzicht betreffende het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Linschoten. Via deze link is het verhaal te lezen.
 
Oecumenische Gebedsviering in de stijl van Taizé. Oecumenische Gebedsviering in de stijl van Taizé.
Op zondagavond 22 maart hopen we in ’t Kruispunt weer een Taizé viering te organiseren. Safe the date!